Místní rybářský řád - Potrubí pod Ponědrážským rybníkem

PRAVIDLA RYBOLOVU
k provozování lovu ryb na udici
platné pro rybník Potrubí pod Ponědrážským v roce 2023

Pověření k lovu ryb platí pouze ve dnech uvedených na pověření a na vybraných rybnících Rybářství Třeboň a. s. Majitel pověření se musí řídit pravidly – zásadami rybolovu uvedenými v příloze a pokyny pracovníků Rybářství Třeboň a. s. Pověření je nutno mít stále u sebe.

ZÁSADY LOVU

Každý držitel platného pověření k lovu ryb je povinen řídit se těmito zásadami rybolovu. Rybolov je povolen na pověření vydané Rybářstvím Třeboň a. s., pouze na rybníku Potrubí pod Ponědražským.

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, jako založení černé skládky s postihy dle zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (pokuta ve výši až 50.000,- Kč atd.) a dále dle zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň a. s. v budoucnu vydáno pověření k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům.
Z důvodů kontroly platnosti pověření k lovu pro děti mladší 15 let se v něm uvedou údaje osoby starší 18 let (jméno, příjmení atd.). Mladiství starší 15 let, kteří mají občanský průkaz, uvedou vlastní iniciály. Za osoby mladší 15 let vždy zodpovídá osoba starší 18 let.
Na rybnících Rybářství Třeboň a. s. a v jejich těsné blízkosti je zakázáno stanovat, rozdělávat ohně, nocovat v autech nebo karavanech, parkovat s automobily v lese, zabíjet, škrabat a vyvrhovat ryby, používání lodí a ostatních plavidel k rybolovu,
chytání ryb z ostrovů. Je zakázáno rezervování míst. Rybáři jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu.
Parkování automobilů je povoleno na vyhrazených parkovištích. Je zakázáno parkovat na silnici u rybníka Ponědražský. Parkování pro sportovní rybáře je povoleno u rybářské bašty Ponědraž č. 45. Případy parkování osobních automobilů na lesních cestách budou posuzovány pracovníky Lesů České republiky jako porušení lesního zákona s následnými pokutami.

DOBA LOVU

  • Denní doby lovu: 4.00 – 24.00 hodin

Rybářství Třeboň a. s. si vyhrazuje právo na změnu doby lovu. Doba lovu v roce 2023 bude zahájena od 1. 5. 2023 a ukončena 15. 9. 2023.

MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

a) Lovné míry ryb:
kapr obecný od 40 cm do 60 cm
(horní míra u kapra obecného je 60 cm. Ulovený kapr nad 60 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
amur . . . . . . . . . . . 50 cm
lín . . . . . . . . . . . . . 20 cm
sumec velký . . . . . 90 cm
štika obecná . . . . . 50 cm
okoun říční . . . . . . 20 cm

Je povoleno chytat jen na dva pruty. Tyto nesmí být vzdáleny od sebe více než 3 m.
Štika obecná a sumec velký jsou hájeni do 15. června (včetně). Lov na rybku či její část a přívlač je povolen od 16. června.
Je zakázáno používat nepůvodních a invazivních druhů ryb (slunečnice pestrá, střevlička východní) jako nástrahu na lov dravce.
V jednom dnu si oprávnění k lovu mohou ponechat nejvýše 7 kg ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby (štika, sumec, amur) nebo 1 ks kapra. Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu.

KONTROLA A DOZOR

Tuto činnost vykonává hlídací agentura pověřená firmou Rybářství Třeboň a. s., Policie ČR a pověřené osoby Rybářství Třeboň a. s. (dále jen kontrolní orgán). Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu platného pověření k lovu ryb a prokázat se předložením platného dokladu totožnosti, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Pověření k lovu ryb je platné po předložení dokladu totožnosti chytající osoby.
Při neprokázání totožnosti pozbývá pověření platnost. Pro případ, že chytající rybář poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu, má kontrolní orgán právo pověření k lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na jeho nákup. Veškeré přestupky se řeší ve správním řízení.

Změna pravidel vyhrazena.
Rybářství Třeboň a.s.

h2 UPOZORNĚNÍ

2. Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
3. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
4. Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
5. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
6. Upozorňujeme rybáře, že při výkonu sportovního rybolovu je povinen dodržovat platné zákony a vyhlášky o pobytu v přírodě a CHKO Třeboňsko (např. vjezd motorových vozidel do lesa).
7. Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno včetně dosavadních úlovků.
8. Kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení o přestupku Policii ČR.

Konec článku: Místní rybářský řád - Potrubí pod Ponědrážským rybníkem
Rubrika: Sportovní rybolov

K článku "Místní rybářský řád - Potrubí pod Ponědrážským rybníkem" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Místní rybářský řád - Potrubí pod Ponědrážským rybníkem" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme