Místní rybářský řád - rybník Táborský (Knížecí)

Staňkovský rybník - sportovní rybolov

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
k provozování lovu ryb na udici
platný od 1. 3. do 31. 12. 2024 pro rybník Táborský (Knížecí)

Povinnosti držitele pověření k rybolovu

1) Při lovu ryb musí mít každý u sebe platné pověření k lovu ryb vydané Rybářstvím Třeboň a.s. se sídlem Rybářská 801 v Třeboni.
2) Lov ryb je povolen od 1. března do 31. prosince, doba hájení stanovena zákonem do 15. června u těchto druhů ryb: candát, štika, sumec, bolen.
3) Lov ryb v rybníce smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů ve výtopě rybníka. Každý rybář je po skončení rybolovu povinen uklidit si své chytací místo.

Zakazuje se zejména:

 • Používat k lovu prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců, lapaček, udic bez prutů, vidlice, rozsošky, chytání ryb na šňůry, do rukou a ok, užívat k lovu ryb elektřiny.
 • odnášet ulovené ponechané ryby od vody, před ukončením rybolovu
 • lovit nástražní ryby do čeřínku, které mají stanovenu tímto rybářským řádem nejmenší lovnou míru.
 • Zanechávat odpadky okolo rybníka mimo míst k tomu určených.
 • Lov přívlačnou udicí a na rybku či její část je dovolen od 16. června.
 • Lov ryb z loděk (i belly boat) a zavážení nástrah je zakázáno.
 • Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
 • K lovu udicí smí držitel povolenky použít nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Při chytání na dvoj-trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.
 • Držitel povolenky nesmí používat za nástrahu krev, vnadit plošně, vnadit masem a dalšími zakázanými návnadami.
 • Označování a vymezování krmných míst PET lahvemi, bójkami, barely atd.
 • Při dlouhodobějším uchovávání úlovků je zakázáno užívat síťové vezírky, které zraňují ryby

Denní doby lovu jsou stanoveny takto:

 • IIIXII: od 4 do 24 hodin

V jednom dnu lovu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb (v tom nejvýše 2 ks tzv. ušlechtilé ryby, tj. kapr, štika, candát, sumec, bolen, amur). Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru a podběrák. Z důvodů kontroly platnosti povolenky se pro děti mladší 15 let uvedou na povolence údaje zákonného zástupce Jméno, Příjmení atd)..Děti starší 15 let, který mají občanský průkaz uvedou vlastní iniciály. Za osoby mladší 15 let vždy odpovídá zákonný zástupce.

4) Je zakázáno přivlastňovat si ryby nedosahující následující nejmenší délky:
 • kapr obecný od 40 cm do 70 cm !!! *(Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
 • lín obecný 20 cm
 • candát 50 cm
 • štika 50 cm
 • sumec velký 90 cm
 • amur 50 cm
 • bolen 40 cm
 • tolstolobik 50 cm
 • okoun 20 cm

5) Držitel pověření může při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, je však povinen nahradit škodu, kterou přitom způsobí. V prostoru kempinku je povolen lov ryb pouze pro ubytované hosty.
6) Oprávněný k lovu je povinen prokázat rybářské stráži svou totožnost,dokladem totožnosti s fotografií. Dále předložit ke kontrole platné pověření vydané Rybářstvím Třeboň a.s. Platnost povolenky je podmíněna současným prokázáním totožnosti. Při neprokazatelné totožnosti pozbývá povolenka platnost.
7) Kontrola a dozor.
Tuto činnost vykonává rybářská stráž řádně ustanovená Rybářstvím Třeboň a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat. Odebrané pověření je bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb.
Kontrolní orgán nikdy nevybírá za porušení řádu peněžní hotovost. Veškeré přestupky se řeší ve správním řízení.

8)Změna pravidel vyhrazena

Rybářství Třeboň a.s.


UPOZORNĚNÍ

1. Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat.
2. Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
3. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
4. Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
5. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
6. Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno, včetně dosavadních úlovků.

Konec článku: Místní rybářský řád - rybník Táborský (Knížecí)
Rubrika: Sportovní rybolov

K článku "Místní rybářský řád - rybník Táborský (Knížecí)" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Místní rybářský řád - rybník Táborský (Knížecí)" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme