Místní rybářský řád - rybník Staňkovský

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
Platný pro rok 2017
k provozování lovu ryb na udici na rybníku Staňkovský

1. OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI LOVU

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 238/91 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona 200/90 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,-Kč atd.). Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň v budoucnu vydáno pověřen k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 10 let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníků. Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů ve výtopě rybníků. Majitel pověření ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízení. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, při lovu přívlačí 20 m, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.

2. DOBA LOVU

Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platným pověřením vydaným Rybářstvím Třeboň a.s. na rybníku Staňkovský od 1.4. do 31.12.

Denní doby lovu:

 • III, IV, IX, X 5.00 – 20.00
 • V, VI, VII, VIII 4.00 – 23.00
 • XI, XII 7.00 – 17.00

3. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY

a) Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídají cím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.

b) Je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háčky.

c) Je povolen lov čeřínkováním od 15.6., čeřínkem o max. rozměru 1×1 m.

d) Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.

e) Candát obecný, štika obecná a sumec velký jsou hájeni do 15.6. včetně.

f) Lov na rybku či její část a přívlač je povolen od 16. června.

g) Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.

h) Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.

Je zejména zakázáno:

 • lov na bójku
 • umisťování haltýřů a přechovávání ryb v nich
 • přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího
 • odnášet ulovené ponechané ryby od vody před jejich zapsáním do přehledu o úlovcích
 • směňování úlovků, vyhrazování míst k chytání bójemi, používání samoseků
 • lovit nástražní ryby do čeřínku, které mají stanovenu tímto rybářským řádem nejmenší lovnou míru a nedosahují ji
 • chytání z ledu
 • řezat vidličky z rostoucích stromů
 • používat co nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií
 • vnadit krví, masem a směsmi z masa, mlékarenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií
 • označování krmných míst PET lahvemi, bójkami, barely, tyč. bójí atd.
 • z důvodu zhoršení kvality vody platí striktní zákaz vnadění a přikrmování ryb

Povinné náčiní:

 • rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění velikosti ulovených ryb, podběrák
 • pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou.

4. MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

a) Lovné míry ryb:

 • kapr obecný od 40 cm do 70 cm (Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
 • candát obecný 45 cm
 • amur 50 cm
 • lín 20 cm
 • pstruh 25 cm
 • tolstolobik 50 cm
 • sumec velký 70 cm
 • úhoř říční 45 cm
 • bolen dravý 40 cm
 • štika obecná 50 cm
 • jelec jesen 25 cm
 • okounek pstruhový 30 cm
 • okoun říční 20 cm

b) V jednom dnu si oprávnění k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb, s výjimkou případu, kdy poslední chycenou rybou tuto hranici překročí – tuto rybu si ještě může v souladu s místním rybářským řádem ponechat. *V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby (štika, candát, sumec, amur, pstruh, okounek pstruhový) nebo 2 ks kapra. Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře (bod a) je lovící povinen tuto zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu kamkoli odnášet či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu.

5. POUŽÍVÁNÍ PLAVIDEL PŘI RYBOLOVU

Zavážení nástrah plavidly je povoleno (tolerováno) a může být i v jednotlivých případech vlastníkem zakázáno! Je zakázáno chytání z Bella boatu.

6. MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU

Rybolov je zcela zakázán z tělesa hráze rybníka.
Celoročně hájený úsek se zákazem lovu ryb od cedule státní hranice s Rakouskem (místo označené bójí) – viz mapa (je součástí tištěného řádu).

Z důvodu ochrany ekologicky cenné lokality z popudu CHKO Třeboňsko je zcela zakázán sportovní rybolov v horní zúžené části rybníka. Tato lokalita je vyznačena tabulemi a bójí v rybníce. Z důvodu umožnění nerušeného přirozeného výtěru ryb je zakázán veškerý rybolov v mělké severozápadní zátoce rybníka (tzv. bačkoře) označené bójí a tabulemi počínaje nejužším místem průlivu za poslední rekreační chatou v řadové zástavbě.

Rybolov je zakázán veřejnosti z dělící hráze mezi rybníkem Staňkovský a rybochovným rybníkem Špačkov. Rybolov v prostoru Autocampu Oasa pouze pro ubytované v měsících červen, červenec, srpen.

7. KONTROLA A DOZOR

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž Rybářství Třeboň a.s. a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb. Oprávněný z lovu ryb se zavazuje předmětné oprávnění vydat.

Rybářství Třeboň a.s. žádá všechny slušné sportovní rybáře, aby v případě zjištění závažných porušení rybářského řádu volali na níže uvedená telefonní čísla:
Středisko Chlum u Třeboně 602 570 036, 602 130 546

Změna pravidel vyhrazena.

Rybářství Třeboň a.s.

—-
UPOZORNĚNÍ
1. Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat a nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti pověření odevzdat té organizaci, která jej vydala.
2. Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
3. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
4. Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
5. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
6. Upozorňujeme rybáře, že při výkonu sportovního rybolovu je povinen dodržovat platné zákony a vyhlášky o pobytu v přírodě a CHKO Třeboňsko (vjezd motorových vozidel do lesa).
7. Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno včetně dosavadních úlovků.

8. Rybářská stráž a kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení o přestupku Policii ČR.

Správným vyplněním sumáře a včasným odevzdáním (i v případě, že nebylo dosaženo úlovku) přispějete k lepšímu zarybňování.

Mapa Staňkovský rybník – Sportovní rybolov

Rybolov Staňkovský rybník

Konec článku: Místní rybářský řád - rybník Staňkovský
Rubrika: Sportovní rybolov
Rybářství Třeboň #
20.03.17

Dobrý den, pane Kratochvíle,
ano, celá Rakouská strana od státní hranice je hájená a nesmí se zde lovit.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert

Kratochvíl #
19.03.17

Dobrý den, rozumím tomu dobře, že po celém břehu podél státní hranice s Rakouskem se nebude smět lovit? To znamená že víc jak třetina břehu je zákaz lovu.
Děkuji za odpověď do začátku sezony.

Rybářství Třeboň #
15.09.16

Dobrý den, pane Hrubý.
Ano, deštníkový přístřešek je možné postavit. Nesmí mít samozřejmě podlážku.
S pozdravem Rybářství Třeboň

Jiri Hruby #
8.09.16

Dobrý den je možné v případě špatného počasí tedy deště postavit deštníkový přístřešek s přihlédnutím abych nepoškodil přírodu. Děkuji Hrubý

Rybářství Třeboň #
21.03.16

Dobrý den,
povolení vjezdu do lesa se do vyřídit na LČR pro danou oblast + musíte mít povolení od CHKO Třeboňsko. Jinak je povolení neplatné.

S pozdravem
Rybářství Třeboň a.s.

Lubomír Loskot #
20.03.16

Dobrý den. Prosím Vás kde je možné získat povolení ke vjezdu do lesa. Viděl jsem hodně rybářů, kteří měli v blízkosti svého stanoviště zaparkované auto. Děkuji za odpověď. Loskot.

Rybářství Třeboň #
1.08.12

Dobrý den.
K rybaření nepotřebujete rybářský lístek, stačí povolení k lovu ryb na udici na konkrétní rybník.
Informace v článku Rybník Staňkovský – rekreační a sportovní rybolov.

Pandrhola #
24.07.12

Dobrý den je zapotřebí rybářský lístek nebo stačí Vaše místní povolenka děkuji.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme