Místní rybářský řád - rybník Hejtman

Staňkovský rybník - sportovní rybolov

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
Platný pro rok 2024
k provozování lovu ryb na udici na rybníku Hejtman

1. OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI LOVU

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 541/2020 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona 250/2016 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,- Kč atd.) a dále zákona 114/1992 Sb.. Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň v budoucnu vydáno pověření k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Z důvodů kontroly platnosti povolenky se pro děti mladší 15 let uvedou na povolence údaje zákonného zástupce Jméno, Příjmení atd)..Děti starší 15 let, který mají občanský průkaz uvedou vlastní iniciály. Za osoby mladší 15 let vždy zodpovídá zákonný zástupce.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníků.

Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů ve výtopě rybníků. Majitel pověření ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízení. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, při lovu přívlačí 20 m, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.

2. DOBA LOVU

Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platným pověřením vydaným Rybářstvím Třeboň a.s. na rybníku Hejtman od 1. 3. do 31. 12. Denní doby lovu:
 • IIIXII: od 4.00 do 24.00

3. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY

a) Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.
b) Je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háčky.
c) Je povolen lov čeřínkováním od 15. 6., čeřínkem o max. rozměru 1×1 m.
d) Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.¨
e) Candát obecný, štika obecná a sumec velký jsou hájeni do 15.6. včetně.
f) Lov na rybku či její část a přívlač je povolen od 16. června.
g) Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
h) Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.
ch) Při lovu může být použito tyčové bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

Je zejména zakázáno:
 • umisťování haltýřů a přechovávání ryb v nich
 • bez povolení Rybářství Třeboň a.s. je zakázáno ponechávat plavidla na březích a ve vodě, pokud se nepoužívají
 • přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího
 • odnášet ulovené ponechané ryby od vody před ukončením rybolovu
 • směňování úlovků, vyhrazování míst k chytání bójemi, používání samoseků
 • lovit nástražní ryby do čeřínku, které mají stanovenu tímto rybářským řádem nejmenší lovnou míru
 • chytat ryby a vstupovat na led, pokud je na rybníce souvislá vrstva ledu
 • řezat vidličky z rostoucích stromů
 • používat co nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií
 • vnadit krví, masem a směsmi z masa, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií
 • označení a vymezování krmných míst PET lahvemi, bójkami, barely atd.
 • z důvodu zhoršení kvality vody platí striktní zákaz vnadění a přikrmování ryb
 • Při dlouhodobějším uchovávání úlovků je zakázáno užívat síťové vezírky, které zraňují ryby
Povinné náčiní:
 • rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění velikosti ulovených ryb, podběrák
 • pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou

4. MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

a) Lovné míry ryb:
 • kapr obecný od 40 cm do 70 cm (Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
 • candát obecný 50 cm
 • amur 50 cm
 • lín 20 cm
 • tolstolobik 50 cm
 • sumec velký 90 cm
 • úhoř říční 45 cm
 • bolen dravý 40 cm
 • štika obecná 50 cm
 • jelec jesen 25 cm
 • okoun 20 cm

b) V jednom dnu si oprávnění k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb, s výjimkou případu, kdy poslední chycenou rybou tuto hranici překročí – tuto rybu si ještě může v souladu s místním rybářským řádem ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby (štika, candát, sumec, amur, pstruh, okounek pstruhový) nebo 2 ks kapra. Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře (bod a). Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu. Při tištěné formě povolenky provede zápis na přiložený úlovkový list, při elektronické podobě povolenky provede zápis na vlastní evidenční list.

5. POUŽÍVÁNÍ PLAVIDEL PŘI RYBOLOVU

Je zakázán jakýkoliv lov ryb z loděk i ukotvených (i belly boat).

6. MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU

Rybolov je zcela zakázán z celého tělesa hráze rybníka Hejtman, v areálu rekreačního zařízení Lesák a dále z pozemků přilehlých k usedlostem v obci Staňkov č.p. 28 a č.p. 32 mezi přítokem z rybníka Vydymač a západním koncem oplocení zahrad. Dále je rybolov zakázán na pozemku č.1331 vedle autokempu Kapřík.
Rybolov v objektech ostatních rekreačních zařízení na rybníku je možný pouze při dodržení podmínek stanovených jednotlivými provozovateli a po předchozí dohodě s nimi.

7. KONTROLA A DOZOR

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž Rybářství Třeboň a.s. a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu platného pověření k lovu ryb a prokázat se předložením platného dokladu totožnosti s fotografií , rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Platnost povolenky je podmíněna současným prokázáním totožnosti. Při neprokazatelné totožnosti pozbývá povolenka platnost. Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb.
Kontrolní orgán nikdy nevybírá za porušení řádu peněžní hotovost. Veškeré přestupky se řeší ve správním řízení.

Změna pravidel vyhrazena.

Rybářství Třeboň a.s.


UPOZORNĚNÍ

1. Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat.
2. Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
3. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
4. Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
5. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
6. Upozorňujeme rybáře, že při výkonu sportovního rybolovu je povinen dodržovat platné zákony a vyhlášky o pobytu v přírodě a CHKO Třeboňsko (vjezd motorových vozidel do lesa).
7. Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno včetně dosavadních úlovků.
8. Rybářská stráž a kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení přestupku Policii ČR.

Konec článku: Místní rybářský řád - rybník Hejtman
Rubrika: Sportovní rybolov
Rybářství Třeboň a.s. #
18.04.24

Dobrý den, pane Mirku,
děkujeme za dotaz. Týdenní povolenky jsou na 7 za sebou jdoucích dnů, včetně prvního i posledního, takže chytat můžete od soboty do pátku.
RT

Mirek #
10.03.24

Dobrý den jak to je prosím s povolenkou,když si jí zaplatím od soboty 11.5 2024 můžu ještě chytat v sobotu 18.5.2024 děkuji za odpověd M.Bouška

Rybářství Třeboň a.s. #
16.07.20

Dobrý den,
podložka na ryba nutná není, ale pokud budete chytat trofejní ryby i normální velikosti, tak je pro ně šetrnější je umístit na podložku.

S pozdravem
Zdeněk Eisert

Lukáš Ploscá #
1.07.20

Přeji Dobrý den, mám na vás otázku, jak je to s podložkou na ryby? Je nutná?

Rybářství Třeboň a.s. #
10.06.20

Dobrý den, pane Františku,
ke zdražení povolenek došlo z rozhodnutí vedení společnosti Rybářství Třeboň a.s.
Žádné zvýhodnění pro ubytované v kempu není.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert

František #
9.06.20

Dobrý den,

jaký byl prosím důvod takového rapitdního zdražení povolenek a vlastně nárůst o 300%?? Jezdíme do kempu na Hejtman už několik let a myslím, že 500kč za povolenku bylo adekvátní k tomu, jak tam poslední roky vypadá voda a jak je to tam s rybí obsádkou. Tak mě zajímá jenm, z jakého důvodu takové rapidní zdražení během jednoho roku? A není pro obyvatele kempů nějaké zvýhodnění na tyto povolenky?

děkuji za odpověď

Josef Vrchlický #
24.07.19

Dobrý den
Můžu vědět z jakého důvodu je zakázané si zavážet nástrahu ? Jsou místa kde prostě nejde dohodit.Tak proč je zakázané si zavážet ?

Rybářství Třeboň a.s. #
26.04.19

Dobrý den, pane Jozefe,
Kontroly provádíme, ale nemůžeme stále být na rybníku a hlídat. Máme na kontrolu najatou hlídací agenturu. Je bohužel jasné, že jakmile kontrola odejde někteří majitelé povolenek začnou porušovat rybářský řád.
Ale děkujeme za zprávu, zintenzivníme kontrolu na rybnících.
Rybářství Třeboň

Jozef Džmuráň #
25.04.19

Dobrý den zajímalo by mne jaká je kontrola? Sedím na hejtmanů už třetí den a asi jsem jediný kdo tu dodržuje zákaz vnadění a bojek. Veřejně se tu sypou kýble kukuřice z loďky za bílého dne.

Rybářství Třeboň a.s. #
16.07.18

Dobrý den, pane Marku,
ano, povoleno je pouze klasické krmítko umístěné na kmenovém vlasci.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert
Rybářství Třeboň a.s.

Marek M. #
8.07.18

Petrův zdar!K zákazu vnadění patří tedy i používání raket,kober,pva punčoch?Díky za odpověď.

Rybářství Třeboň a.s. #
25.06.18

Dobrý den, pane Filipe,
K rybolovu na rybníku Hejtman potřebujete pouze Pověření k lovu ryb na udici na rybníku Hejtman. Totéž platí i pro další rybníky ve vlastnictví společnosti Rybářství Třeboň, na kterých je umožněn sportovní rybolov (rybník Staňkovský, Nový Kanclíř, Táborský). Státní rybářský lístek s tímto rybařením vůbec nesouvisí.
Rybářství Třeboň

Filip #
25.06.18

dobry den,
je třeba pro loveni na rybniku Hejtman třeba vlastnit statni rybarsky listek, nebo zda staci pouze Vase povolenka

dekuji za odpověď
Krejčí Filip

Rybářství Třeboň #
10.07.17

Dobrý den,
používání krmítka na koncovém návazci je povoleno.
Co se jedná o tyčovou boji, tak jsme ji také zakázali, když není povoleno přikrmování a vnadění, tak není potřeba.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert

ELMA #
4.07.17

Dobrý den
V poslednim řádku zákazu je:
z důvodu zhoršení kvality vody platí striktní zákaz vnadění a přikrmování ryb ———- Jak je to napsáno tak ani do krmítka nic — to asi nemá smysl vozit pruty na kapry.
Dale proč je na vaší placené vodě zákaz označení lovného místa “ tyčovou bojkou “, kterou tam nikdo nezapomene jako různé pet lahve , polystyreny a další podobné označení které na hladinu nepatří.
děkuji za připadnou odpověd ELMA

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme