Místní rybářský řád - rybník Staňkovský

Staňkovský rybník - sportovní rybolov

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
Platný pro rok 2024
k provozování lovu ryb na udici na rybníku Staňkovský

1. OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI LOVU

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 541/2020 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona č.250/2016 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,-Kč atd.) a dále zákon 114/1992 Sb. Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň v budoucnu vydáno pověření k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Z důvodů kontroly platnosti povolenky se pro děti mladší 15 let uvedou na povolence údaje zákonného zástupce Jméno, Příjmení atd).Děti starší 15 let, který mají občanský průkaz uvedou vlastní iniciály. Za osoby mladší 15 let vždy zodpovídá zákonný zástupce.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníků. Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů ve výtopě rybníků. Majitel pověření ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízení. Je možno užívání přístřešků bez pevné podlážky.Je přísně zakázáno kotvení přístřešků do stromů. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, při lovu přívlačí 20 m, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.

2. DOBA LOVU

Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platným pověřením vydaným Rybářstvím Třeboň a.s. na rybníku Staňkovský od 1. 3. do 31. 12.

Denní doby lovu:
 • IIIXII: od 4.00 do 24.00

3. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY

a) Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.
b) Je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háčky.
c) Je povolen lov čeřínkováním od 15.6., čeřínkem o max. rozměru 1×1 m.
d) Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.
e) Candát obecný, štika obecná a sumec velký jsou hájeni do 15.6. včetně.
f) Lov na rybku či její část a přívlač je povolen od 16. června.
g) Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
h) Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.
ch) Při lovu může být použito tyčové bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

Je zejména zakázáno:

 • umisťování haltýřů a přechovávání ryb v nich
 • bez povolení Rybářství Třeboň a.s. je zakázáno ponechávat plavidla na březích a ve vodě, pokud se nepoužívají
 • přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího
 • odnášet ulovené ponechané ryby od vody, před ukončením rybolovu
 • směňování úlovků, vyhrazování míst k chytání bójemi, používání samoseků
 • lovit nástražní ryby do čeřínku, které mají stanovenu tímto rybářským řádem nejmenší lovnou míru.
 • chytat ryby a vstupovat na led, pokud je na rybníce souvislá vrstva ledu
 • řezat vidličky z rostoucích stromů
 • používat co nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií
 • vnadit krví, masem a směsmi z masa, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií
 • označování a vymezování krmných míst PET lahvemi, bójkami, barely atd.
 • Při dlouhodobějším uchovávání úlovků je zakázáno užívat síťové vezírky, které zraňují ryby.
 • z důvodu zhoršení kvality vody platí striktní zákaz vnadění a přikrmování ryb

Povinné náčiní:

 • rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění velikosti ulovených ryb, podběrák
 • pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou.

4. MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

a) Lovné míry ryb:
 • kapr obecný od 40 cm do 70 cm (Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
 • candát obecný 50 cm
 • amur 50 cm
 • lín 20 cm
 • tolstolobik 50 cm
 • sumec velký 90 cm
 • úhoř říční 45 cm
 • bolen dravý 40 cm
 • štika obecná 50 cm
 • jelec jesen 25 cm
 • okoun říční 20 cm

b) V jednom dnu si oprávnění k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb, s výjimkou případu, kdy poslední chycenou rybou tuto hranici překročí – tuto rybu si ještě může v souladu s místním rybářským řádem ponechat. *V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby (štika, candát, sumec, amur, pstruh, okounek pstruhový) nebo 2 ks kapra. Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Ulovenou rybu nelze kamkoli odnášet či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu. Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře (bod a) je lovící povinen tuto zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm.

5. POUŽÍVÁNÍ PLAVIDEL PŘI RYBOLOVU

Je zakázán jakýkoliv lov ryb z loděk, i ukotvených, (i belly boat).

6. MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU

Rybolov je zcela zakázán z celého tělesa hráze rybníka Staňkovského.
Celoročně hájený úsek se zákazem lovu ryb od cedule státní hranice s Rakouskem (místo označené bójí).

Z důvodu ochrany ekologicky cenné lokality z popudu CHKO Třeboňsko je zcela zakázán sportovní rybolov v horní zúžené části rybníka. Tato lokalita je vyznačena tabulemi a bójí v rybníce.

Rybolov je zakázán veřejnosti z dělící hráze mezi rybníkem Staňkovský a rybochovným rybníkem Špačkov. Rybolov v objektech ostatních rekreačních zařízení na rybníku je možný pouze při dodržování podmínek stanovených jednotlivými provozovateli a po předchozí dohodě s nimi.

V prostoru rybářské chaty č.1 a č. 2 je vyhrazen prostor pro rybolov pouze držitelům skupinového pověření, které je vydáno Rybářstvím Třeboň a.s. Tento prostor je na obou koncích viditelně označen v délce 100 m.

Místa s vyloučením rybolovu jsou vyznačena na mapě umístěné na vazbě (hrázi u obce Staňkov) rybníka Staňkovský.

7. KONTROLA A DOZOR

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž Rybářství Třeboň a.s. a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu platného pověření k lovu ryb a prokázat se předložením platného dokladu totožnosti s fotografií, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Platnost povolenky je podmíněna současným prokázáním totožnosti. Při neprokazatelné totožnosti pozbývá povolenka platnost .Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb. Oprávněný z lovu ryb se zavazuje předmětné oprávnění vydat.
Kontrolní orgán nikdy nevybírá za porušení řádu peněžní hotovost. Veškeré přestupky se řeší ve správním řízení.

Změna pravidel vyhrazena.

Rybářství Třeboň a.s.


UPOZORNĚNÍ

1. Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat.
2. Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
3. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
4. Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
5. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
6. Upozorňujeme rybáře, že při výkonu sportovního rybolovu je povinen dodržovat platné zákony a vyhlášky o pobytu v přírodě a CHKO Třeboňsko (vjezd motorových vozidel do lesa).
7. Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno včetně dosavadních úlovků.
8. Rybářská stráž a kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení o přestupku Policii ČR.


Konec článku: Místní rybářský řád - rybník Staňkovský
Rubrika: Sportovní rybolov
Rybářství Třeboň a.s. #
18.04.24

Dobrý den, pane Ondro,
V roce 2024 se povolil lov sumce na bójku a tím pádem se může zavážet i nástraha.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert, Rybářství Třeboň a.s.

Ondra #
16.04.24

Dobrý den.

V rybářském řádu pro sezónu 2024 jsem nikde nenašel zákaz týkající se zavážení nástrah. Je tedy nově pro tuto sezónu povolen?
Děkuji za odpověď. Petrův zdar!

Rybářství Třeboň a.s. #
15.08.23

Dobrý den, pane Kubíčku,
děkujeme za návštěvu webu a za komentář.
V řádu je napsáno zákaz lovu z lodí i ukotvených. Pokud je loď vytažena na břeh, myslím, že není potřeba v ní sedět a chytat z ní. Prut může být vedle ní na pevné zemi. Potom nebudete mít žádný problém při případné kontrole.
S pozdravem
Ing.Zdeněk Eisert
Rybářství Třeboň a.s.

Kubíček Lubomír #
13.08.23

Dobrý den,
mám dotaz k rybolovu „ z loďky“.
Je lov z lodě navalené na břeh považovám za lov z lodě ?
V běžných BPVRP toto není považováno za lov lodě. Jak je to prosím u vašeho revíru Staňkovský rybník.

Děkuji za odpověď

Rybářství Třeboň a.s. #
7.06.23

Dobrý den, pane Ondřeji,
ano může se tam (na bačkoře) chytat. Na našich stránkách by tato informace měla být opravena. V důsledku chyby zůstal zákaz v povolenkách ale opravdu se tam může chytat. RT

Ondřej B. #
5.06.23

Dobrý den,jedu na chatu č36 která se nachází na bačkoře,opravdu tam mohu chytat? Na jiných vašich stránkách je napsáno že je tam rybolov zakázán . Děkuji za odpověď

Rybářství Třeboň a.s. #
3.04.23

Dobrý den, Pepíku,
ohledně Vašeho dotazu připomínáme, že pruty musí být na břehu. V řádu je zákaz chytání i z ukotvených lodí.

Pepik #
28.03.23

Dobrý den,
Muzu mit pruty na lodi, která je uvázaná u brehu ?
Nebo musim mit pruty na brehu? Chapu, ze je zakazano chytat z plavidel ukotvenych nekde na vode… ale kdyz bude loď pevně u brehu? Diky

Rybářství Třeboň a.s. #
22.08.22

Dobrý den,
děkujeme za váš zájem o rekreační rybaření. Na dotazy ohledně délky pověření, opakujeme rozhodnutí společnosti Rybářství Třeboň, že na rybníky Staňkovský, Hejtman a Nový Kanclíř jsou nejkratší možná pověření TÝDENNÍ. Jednodenní pověření si lze koupit pouze na rybníce Táborský.
S pozdravem RT

Martin #
17.08.22

Dobrý den.
Mám dotaz ohledně délky pověření k lovu. Jezdíme na Staňkovský rybník nebo Hejtman už mnoho let a je škoda, že byly zrušeny denní povolenky. Proč , když desítky let mohly být. Když není možnost zůstat u vody déle, jsme rádi i za víkend a to nemá smysl kupovat týdenní. Je to škoda. Díky za info. M

Rybářství Třeboň a.s. #
29.07.19

Dobrý den, pane Radku,
děkujeme za Váš zájem o rybaření na třeboňských rybnících a za komentář ohledně rybářského řádu.
Přísné to možná je, ale většina rybářů zneužije zavážení bójek k nasypání krmení do vody, nebo když už je na vodě, tak prohodí vodu přívlačí atd. Zkoušeli jsme to po dobrém ale bohužel se nám to nevyplatilo. Proto je zákaz používání plavidel.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert

Radek #
25.07.19

Dobrý den,
mám dotaz k bodu č.5.
5. POUŽÍVÁNÍ PLAVIDEL PŘI RYBOLOVU
Je zakázán jakýkoliv lov ryb z loděk, i ukotvených, (i belly boat), a zavážení nástrah.

Lov sumce je povolen,ale když pominu přívlač tak snad veškeré jeho zbůsoby lovu jsou zakázaný.
Ptám se tedy proč?
Čemu vadí bójka?
Jak můžeme chytat na podvoďák,když ho nemůžeme vyvézt?
Lov na káču je povolen,ale jak ji ukotvit na jednom místě,když nemůžeme vyvézt na trhačku?
Chápu ,kdyby jste vysloveně zakázali lov vábením,je to stále lov který je vysedávajícími důchodci netolerován kvůli hlasitosti…ale zakázat vyvážku je si myslím až zbytečně přísné…

díky za odpověď

Radek

Rybářství Třeboň #
29.06.17

Dobrý den,
jak bylo řečeno je povoleno krmítko na koncovém vlasci. Pokud budete mít na PVA šnůře boilis, tak nikdo nic neřekne.
Vnadění boilis kobrou už je problém.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert

Josef Šimek #
22.06.17

Dobrý den,
zákazem vnadění se rozumí i použití kobry na vhazování boilis ,PVA sáčku,PVA šnůry?Doufám že ne,když je povolené krmítko na vlasci?Děkuji za odpověď.J.Šimek

Antonín Měchura #
31.05.17

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda se zákazem vnadění a přikrmování ruzumí i zákaz krmítka na kmenovém vlaci?

Rybářství Třeboň #
10.05.17

Dobrý den,
cedule informují o tom, že na druhém břehu se nesmí chytat, aby se někdo nevymlouval, že přijel loďkou z české strany a cedule nikde neviděl. Poté chytal na Rakouské straně.
Ohledně Slavjanky, chytat se zde může. Mapka na povolenkách to říká jasně. Ohledně velké mapy došlo k chybě při tisku, a ta bude opravena.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert

Zdeněk #
4.05.17

Dobrý den, již jsem Vám psal dotaz ohledně cedulí se zákazem rybolovu, které jsou na opačné straně proti rakouskému břehu, a to sice o čem informují ( jak daleko se smí od cedulí chytat….). Dále bych se chtěl zeptat na Vaší odpověď ohledně poloostrova Slavjanka, kde píšete, že zde se může chytat, ale červená čára na plánku hovoří jasně, že ne. Nebude třeba nějakého dotatku nebo opravy zákazové mapky? Noboť už vidím rybáře, kteří budou oponovat tím, že na poloostrově je zákaz chytání (červená čára) a rybolov je tolerován, tak proč by nemohl být tolerován lov z rakouské strany, kde je rovněž červená čára. Děkuji za odpověď.

Rybářství Třeboň #
3.05.17

Dobrý den,
rybolov je zakázán pouze z hráze mezi Staňkovským a Špačkovským rybníkem.
Na Slavjance se může chytat, jak tomu bylo doposud.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert

Jaromír Mikeš #
1.05.17

Dobrý den,

jezdím přes 20 let na Staňkovský rybník a to konkrétně na poloostrov Slavjanka, vždy jsem si skvěle zachytal a užil s rodinou dovolenou.Jsme velká společnost rodin a nikam jinam nechceme zde to máme rádi, než se mačkat naproti v tom šíleném kempu.

Můj dotaz zní platí zákaz rybolovu i pro tuto oblast poloostrova a proč zde přeci není žádné klidné místo na tření ryb ?

A hlavně protější břeh je povolený, umíte si představit jaký tam bude bordel a tlak rybářů :-( (zlámané větvě, pet lahve a podobně) Na poloostrově každý po sobě vždy uklidí je to kemp.

Pokud ano je možné získat vyjímku v opačném případě mnoho a mnoho rodin s dětmi nebude již na Staňkov jezdit…..:-(

S podravem

J.Mikeš

Zdeněk #
16.04.17

Dorý den, chtěl bych se zeptat, jak mám rozumět cedulím se zákazem rybolovu? To jsou jako místa ze kterých se nebude moci chytat a to třeba dvacet metrů doprava a doleva? Děkuji za odpověď, Zdeněk.

Rybářství Třeboň #
10.04.17

Dobrý den,
zákaz vjezdu do lesa není náš nápad. Obecně se podle vyhlášky do lesů jezdit nesmí.
CHKOT si určilo, že do lesa se bez jejich povoleni nebude jezdit a budou provádět své kontroly a udělovat pokuty, těm co toto nařízení poruší. Co se děje v lesích, s tím nemůžeme nic dělat. Náš je pouze rybník okolní lesy už ne. Vím, že je to velice nepříjemné ale jsem v CHKO.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert, Rybářství Třeboň

Tomáš Kuthan #
5.04.17

Mohu požádat o radu jak se mám dostat na místa kde je lov povolen?
Pokud koukám na mapku tak v podstatě lovit mohu jen v úseku který je vozidlem nedostupný a pěšky to je minimálně tři kilometry. Jediný dostupný úsek je jen pro kemp.
Bydlím v Mirochově a celé roky jsem jezdil přes les. Dnes jsem již starší muž a tudíž vaše opatření mi znemožnilo na Staňkovském rybníku rybolov.
Zákaz vjezdu do lesa k pravému břehu je jen pro vyvolené, nebo je záměr, aby nebylo vidět jak se drancují lesy? O ochraně přírody nemůže být řeč, byl jsem tam pěšky a rozježděný les od techniky a kamionů je čím dál více zdevastovaný.
Poraďte mi prosím, jak si zachovat možnost dojet si zachytat na Staňkovák. Má smysl si vůbec kupovat na tento rybník povolenku?
Děkuji

Rybářství Třeboň a.s. #
31.03.17

Dobrý den, pane Ladislave,
na krmítko přidělané na vlasci se zákaz nevztahuje.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert

Ladislav Stehno #
30.03.17

Dobrý den,

prosím vás, zákaz vnadění a přikrmování ryb se vztahuje i na krmítko pevně přidělané k udici?
Jde mi o to zda můžu mít na udici krmítko a namačkat do něj šrot, nebo musím používat pouze zátěž k nahození (olovo atd…).
Děkuji za reakci do začátku sezony a přeji hezký den.

Stehno

Rybářství Třeboň #
20.03.17

Dobrý den, pane Kratochvíle,
ano, celá Rakouská strana od státní hranice je hájená a nesmí se zde lovit.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Eisert

Kratochvíl #
19.03.17

Dobrý den, rozumím tomu dobře, že po celém břehu podél státní hranice s Rakouskem se nebude smět lovit? To znamená že víc jak třetina břehu je zákaz lovu.
Děkuji za odpověď do začátku sezony.

Rybářství Třeboň #
15.09.16

Dobrý den, pane Hrubý.
Ano, deštníkový přístřešek je možné postavit. Nesmí mít samozřejmě podlážku.
S pozdravem Rybářství Třeboň

Jiri Hruby #
8.09.16

Dobrý den je možné v případě špatného počasí tedy deště postavit deštníkový přístřešek s přihlédnutím abych nepoškodil přírodu. Děkuji Hrubý

Rybářství Třeboň #
21.03.16

Dobrý den,
povolení vjezdu do lesa se do vyřídit na LČR pro danou oblast + musíte mít povolení od CHKO Třeboňsko. Jinak je povolení neplatné.

S pozdravem
Rybářství Třeboň a.s.

Lubomír Loskot #
20.03.16

Dobrý den. Prosím Vás kde je možné získat povolení ke vjezdu do lesa. Viděl jsem hodně rybářů, kteří měli v blízkosti svého stanoviště zaparkované auto. Děkuji za odpověď. Loskot.

Rybářství Třeboň #
1.08.12

Dobrý den.
K rybaření nepotřebujete rybářský lístek, stačí povolení k lovu ryb na udici na konkrétní rybník.
Informace v článku Rybník Staňkovský – rekreační a sportovní rybolov.

Pandrhola #
24.07.12

Dobrý den je zapotřebí rybářský lístek nebo stačí Vaše místní povolenka děkuji.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme