Místní rybářský řád - rybník Nový Kanclíř

Staňkovský rybník - sportovní rybolov

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
k provozování lovu ryb na udici
platný pro rybník Nový Kanclíř v roce 2024

Povinnosti držitele pověření k rybolovu:

1) OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI LOVU

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 541/2020 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona 250/1996 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,- Kč atd.) a dále zákona 114/1992 Sb. Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň v budoucnu vydáno pověření k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Z důvodů kontroly platnosti povolenky se pro děti mladší 15 let uvedou na povolence údaje zákonného zástupce Jméno, Příjmení atd.). Děti starší 15 let, který mají občanský průkaz uvedou vlastní iniciály. Za osoby mladší 15 let vždy zodpovídá zákonný zástupce.
S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníků.
Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů ve výtopě rybníků. Majitel pověření ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízení. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, při lovu přívlačí 20 m, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.

2) Při lovu ryb musí mít každý u sebe platné pověření k lovu ryb vydané Rybářstvím Třeboň a.s. se sídlem Rybářská 801 v Třeboni.

3) Lov ryb v rybníce smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. každý rybář je po skončení rybolovu povinen uklidit si své chytací místo.

Je možno užívání přístřešků bez pevné podlážky. Je přísně zakázáno kotvení přístřešků do stromů

4) DENNÍ DOBY LOVU JSOU STANOVENY TAKTO:

Lov ryb je povolen od 1. března do 31. prosince.

 • IIIXII: od 4.00 do 24.00

Oprávněný k lovu musí mít vedle platného průkazu totožnosti s fotografií, pověření k rybolovu na daný rybník. V jednom dnu lovu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks tzv. ušlechtilé ryby, (tj. štika, candát, sumec, amur) nebo 2 ks kapra. Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru a podběrák.

 • Lov v přívlačnou udicí a na rybku či její část je dovolen. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
 • K lovu udicí smí držitel povolenky použít nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Při chytání na dvoj-trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.
 • Lov čeřínkováním je povolen od 15.6. a čeřínkem o max. rozměru 1×1 m. Candát obecný, štika obecná a sumec velký jsou hájeny do 15.6. včetně. Lov na rybku a její část a přívlač je povolen od 16. června.
 • Je zakázáno lovit nástražní rybky do čeřínků, které mají tímto rybářským řádem stanovenou nejmenší lovnou míru.
 • Je zakázáno chytat ryby a vstupovat na led, pokud je na rybníce souvislá vrstva ledu.
 • Při lovu může být použito tyčové bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví).
 • Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

5) MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

Lovné míry ryb:
 • kapr obecný od 40 cm do 70 cm !!! (Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
 • lín obecný 20 cm
 • candát 50 cm
 • štika 50 cm
 • sumec velký 90 cm
 • amur 50 cm
 • bolen 40 cm
 • tolstolobik 50 cm
 • jelec jesen 25 cm
 • okoun 20 cm
6) U RYBNÍKA A V JEHO BLÍZKOSTI JE ZAKÁZÁNO:
 • Je zakázáno chytání z Belly boatu.
 • Bez povolení Rybářství Třeboň a.s. je zakázáno ponechávat plavidla na březích a ve vodě, pokud se nepoužívají
 • Používat k lovu prostředku výbušných, otravných nebo omamných, bodců, lapaček, udic bez prutů, vidlice, rozsošky, chytání ryb na šňůry, do rukou a ok, užívat k lovu ryb elektřiny.
 • Odnášet ulovené ponechané ryby od vody před ukončením rybolovu
 • Zanechávat odpadky okolo rybníka mimo míst k tomu určených.
 • Nocovat v autech ci přívěsech, stanovat či jinak tábořit (nejde o tábořiště povolené Správou chráněné krajinné oblasti Třeboňsko).
 • Rozdělávat ohně, škrabat a kuchat ryby.
 • Přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího.
 • Lov ryb z loděk pevně neukotvených na břehu a všech ostatních plavidel, ostrovu kromě lovu ryb broděním v příbřežních partiích přívlačí.
 • Držitel povolenky nesmí používat za nástrahu krev, vnadit plošně, vnadit masem a dalšími zakázanými návnadami.
 • Označování a vymezování krmných míst PET lahvemi, bójkami, barely atd.

7) Držitel pověření muže při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, je však povinen nahradit škodu, kterou přitom způsobí.

8) Oprávněný k lovu je povinen prokázat kontrolnímu orgánu svou totožnost, dále předložit ke kontrole platné pověření vydané Rybářstvím Třeboň a.s.

9) KONTROLA A DOZOR
Tuto činnost vykonává rybářská stráž řádně ustanovená Rybářstvím Třeboň a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu platného pověření k lovu ryb a prokázat se předložením platného dokladu totožnosti s fotografií, rybářského náčiní, nářadí a úlovku. Platnost povolenky je podmíněna současným prokázáním totožnosti. Při neprokazatelné totožnosti pozbývá povolenka platnost. Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského rádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředku vynaložených na nákup pověření k lovu ryb.
Kontrolní orgán nikdy nevybírá za porušení řádu peněžní hotovost. Veškeré přestupky se řeší ve správním řízení.

Změna pravidel vyhrazena.

Rybářství Třeboň a.s.


UPOZORNĚNÍ
1. Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat.
2. Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
3. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
4. Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
5. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
6. Upozorňujeme rybáře, že při výkonu sportovního rybolovu je povinen dodržovat platné zákony a vyhlášky o pobytu v přírodě a CHKO Třeboňsko (vjezd motorových vozidel do lesa).
7. Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno včetně dosavadních úlovků
8. Rybářská stráž a kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení o přestupku Policii ČR.

Konec článku: Místní rybářský řád - rybník Nový Kanclíř
Rubrika: Sportovní rybolov
Rybářství Třeboň a.s. #
5.02.18

Dobrý den, pane Hovorko,
pro chytání od pátku do neděle na rybníce Nový Kanclíř je vhodné zakoupit pověření k lovu ryb třídenní, které stojí 1400 Kč. Pro syna pověření stojí také 1400 Kč. Budete-li mít jen jednu společnou povolenku, je třeba dodržet, že na jedno pověření se smí použít nejvýše dva pruty. Dodáváme, že dle rybářského řádu za osoby mladší 18 let zodpovídá zákonný zástupce.

Vladimír Hovorka #
4.02.18

Dobrý den. otazka: Pokud prijedu v pátek odpoledne a budu chytat do nedele 12,00 mohu vedet cenu a cenu pro syna kteremu je 12 let ? Děkuji

Rybářství Třeboň #
17.08.17

Dobrý den, pane Ladislave,

ano, k rybolovu na Novém Kanclíři potřebujete pouze Pověření k lovu ryb na NK a OP.
Rybářství Třeboň

Ladislav Himl #
16.08.17

Dobrý den, nevlastním rybářské oprávnění k rybolovu,málo času.Mohu chytat na Kanclíři pouze se zakoupenou povolenkou a.s.Třeboň a OP. Děkuji L.H

Rybářství Třeboň #
1.04.16

Dobrý den,
zavážení nástrahy není zakázáno, nesmíte chytat z lodě. Bohužel stanovaní, nebo bivakování nám zakazuje CHKOT.

S pozdravem
Rybářství Třeboň a.s.

Martin #
30.03.16

Dobrý den, může se na tomto revíru zavážet návnady a nástrahy? Co bivakování, je povoleno? Myslím bivak nebo brolly bez podlahy. Díky za odpověd

Stenly #
4.03.16

Dobrý den a velký dík všem dobrým lidem, kteří zachovali tento nádherný rybník pro sportovní rybolov. (Pozn. Ke konci loňského roku se šířila zpráva o ukončení rybolovu a odlovení Nového Kanclíře.)
Velkým posunem pro letošnín rok je úprava denní doby lovu na letní měsíce na 24 hodin Non stop.
(Konečně se přibližujem k Evropským standartům.)
Věřím, že všichni skalní co jezdí na Kanclíř pravidelně tuto úpravu přivítají. Doufám, že rybáři ocení tyto vstřícné kroky a odmění se tím, že se bude takto upravený řád dodržovat. (Zejména mám na mysli počet si ponechaných ušlechtilých ryb a doržením horní lovné míry kapra.) Nebrat na povolenku HOST 26 kaprů za 4 dny lovu !!!
1.4.2016 na Kanclíři nazdar .
P.S. Zbyňku jedeš na zahájení ? Zavolej.
 Stenly

Rybářství Třeboň #
15.12.15

Dobrý den,
lov na přívlač je povolen od 16. června.

František #
13.12.15

Lov přívlačí je povolen už od 1.dubna ?

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Kam dál?

Doporučené články

Doporučujeme